Zasady zdalnego nauczania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie od 25 marca 2020 r.

1.Wymienione zasady obowiązują od 25 marca 2020 r. na czas wprowadzonego kształcenia na odległość.

2.Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest platforma Google Classroom, a od 20 kwietnia br e- dziennik UONET+. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

3.Nauczyciele oddziału przedszkolnego będą z Rodzicami w stałym kontakcie za pośrednictwem e- dziennika, komunikatora messenger, telefonu lub e- maila. Będą na bieżąco przedstawiać źródła, z których mogą rodzice korzystać podczas nauki i zabawy z dziećmi.

4. W przypadku uczniów klas I-III obowiązek zalogowania do e- dziennika  lub komunikatora spoczywa na rodzicach. Odebranie wiadomości oznacza zapoznanie się z nią.

5. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczony zostaje harmonogram zajęć. Lekcje i przerwy wg dotychczasowego rozkładu.

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się:

- z użyciem monitorów ekranowych,

- w formie klasycznej, z odwołaniem do podręcznika i zeszytu ćwiczeń

- przesyłając link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy).

Uczniowie prowadzą zeszyty przedmiotowe,ćwiczenia, uzupełniają karty pracy. Nauczyciele mogą, tak jak dotychczas, zadawać prace domowe.

7.W e- dzienniku w zakładce "Zadania Domowe" zamieszczane będą przez nauczycieli:

a. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,

b. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,

c. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie i sposobie wykonania zadania,

d. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.

8. Nauczyciele przekazują uczniom materiał, wspomagają i kontrolują jego realizację w ilości odpowiadającej tygodniowemu wymiarowi godzin dla danego przedmiotu zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciel tak planuje lekcję , materiał do wykonania przez ucznia, aby ich realizacja była możliwa w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

9. Realizację podstawy programowej nauczyciele zapisują w „Arkuszu nauczania na odległość”, tym samym oświadczają, że wypracowali przydzieloną liczbę godzin określonych zajęć.

10.Nauczyciele mają prawo do dokonywania modyfikacji swoich programów nauczania tak, aby podstawa programowa w warunkach zdalnego nauczania została zrealizowana.

11. Spotkania on-line w kl. IV-VIII będą mogą odbywać się na platformie Microsoft Teams, komunikatorze messenger itp.,w klasach I-III wg sposobu ustalonego przez wychowawcę z rodzicami uczniów (blog, messenger, Zoom itp.). Każde spotkanie jest planowane przez nauczyciela.

12. Spotkania on-line są jednym z elementów zdalnego uczenia (nie są typowymi lekcjami) i przeznaczone są przede wszystkim na omówienie nowych treści, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi na pytania uczniów.

13. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min. Informacja o formie i terminie spotkania on-line będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w komunikatorze internetowym najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

14. Nauczyciel, przygotowując lekcję z zastosowaniem komputera, telefonu, komunikatora itp. przygotowuje jednocześnie wersję dla uczniów bez dostępu do tych środków (lub z utrudnionym dostępem). Każdy materiał z lekcji on-line powinien, w miarę możliwości, być dostępny w czasie innym niż rzeczywisty (nagranie, materiał na poczcie, komunikator, tablica wirtualna itp.).

15. Realizacja zajęć z wychowawcą (1/tyg.) powinna polegać na tym, że wychowawca codziennie (od poniedziałku do piątku) pozostaje w kontakcie on-line, telefonicznym lub przez komunikatory ze swoimi uczniami, rozpoznaje trudności i potrzeby, zbiera informacje zwrotne od uczniów, mobilizuj e do pracy, udziela wskazówek, podtrzymuje dobre relacje. Temat zapisuje raz w tygodniu.

16. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

17. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami, zróżnicowanie zajęć pod względem formy realizacji i dostosowują do możliwości psychofizycznych uczniów oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

18. Na zajęciach on-line odnotowywana będzie obecność uczniów, a w przypadku nieobecności spowodowanej brakiem dostępu do platformy czy innych uzasadnionych przypadkach - wpisywana będzie „nieobecność z przyczyn szkolnych” (NS). Na pozostałych zajęciach opisanych planem lekcji wpisywana będzie „nieobecność z przyczyn szkolnych” (NS), która nie będzie miała wpływu na frekwencję ucznia.

19. Uczniowie starają się pracować samodzielnie (w klasach I-III pod opieką rodzica) według podanych wskazówek i najlepiej we wskazanym w planie lekcji czasie, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania on-line.

20. Sprawdzanie i ocenianie zdanych prac będzie odbywać się na podstawie:

a) przesłanych prac (załączniki, scany, pliki, zdjęcia )w formie elektronicznej

b) przeprowadzonych testów przez Internet

c) ocenione przez nauczyciela po powrocie do szkoły.

21. Wykonanie zadań może podlegać ocenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym okresie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać. Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele, ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu.

22. Nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań ale także za poprawność ich wykonania.

Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie rzeczywistym.

23. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.

24.Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane przez każdego nauczyciela wg ustalonej przez niego formie.

25.Nauczyciele, oprócz materiałów własnych, korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej , materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.

26. Pedagog, n- ciel rewalidacji i logopeda pozostają w kontakcie telefonicznym, mailowym, zdalnym ze swoimi uczniami, rozpoznają trudności i potrzeby, uzyskują informację zwrotną od uczniów i ich rodziców, wspierają w pokonywaniu trudności, przesyłają materiały lub informacje o nich do uczniów i/lub rodziców, pozostając w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu. Specjaliści swoje działania dokumentują w „Arkuszu nauczania na odległość” Taki sposób dokumentowania zajęć uznaje się za potwierdzenie ich odbycia, posłuży do uzupełnienia dzienników papierowych.

27. Wszystkie inne zajęcia nie realizujące podstawy programowej nie odbywają się.

28. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

 

                                                                    Dyrektor szkoły- Justyna Brzozowska